What is KA102 Program? How to apply?

www.erasmuska102.com

Mesleki eğitim hareketlilik projesi, temel mesleki eğitim almakta olan öğrenicilerin (öğrenci ve çırak) ve/veya mesleki eğitimden sorumu personelin mesleki alanlarda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmaları, dolayısıyla istihdam edilebilirliğe katkı sağlamak amacıyla, katılımcı bireylerin mesleki ihtiyaçları ile projede yer alacak kurumların uluslararasılaşma ve iş piyasasındaki sektörün nitelikli iş gücü ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Proje teklifleri, başvuru sahibi kurumlar tarafından hazırlanmalıdır. Başvuru yapacak kurumlar tarafından başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden hükümler içeren sözleşme imzalamamaları gerekmektedir.  Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza müracaat edilebilir. Proje hazırlığı aşamasında olan kurumlara yönelik olarak düzenlenmekte olan proje destek toplantıları için Başkanlığımız internet sitesinde yapılacak duyurular takip edilebilir.

Başvuru yapacak kurumların, proje tekliflerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilmektedir.

Mesleki eğitim hareketlilik projesinin Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerektiğinden başvuru formunda taahhüt edilen hususların gerçekçi ve uygulanabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.  Yurtdışı hareketlilik faaliyetinin içeriği, Program kuralları çerçevesinde ve ilgili alanda faaliyet gösteren işletme veya mesleki eğitim kurumu ile doğrudan mutabakata varılarak belirlenmelidir.

ANA FAALİYETLER (HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ) VE KATILIMCI PROFİLİ

Mesleki eğitim hareketlilik projesi kapsamında öğreniciler için iki, personel için iki olmak üzere aşağıda belirtilen dört ana faaliyetten biri veya birden fazlası gerçekleştirilebilir. Planlanan yurtdışı faaliyetlere ilişkin detaylar başvuru formunun “Ana Faaliyetler” başlığı altında belirtilmelidir. Söz konusu başlık altında yurtdışı faaliyet öncesi ve sonrası diğer faaliyetlere (katılımcı seçimi, hazırlık, sertifikalandırma, yaygınlaştırma vb.) ilişkin bilgi verilmemelidir. Bu tür faaliyetler diğer ilgili bölümlerde ele alınmalıdır.

Öğrenicilerin hareketliliği:

İstihdam edilebilirliklerini artırmak ve iş piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla, mesleki eğitim öğrenicileri (meslek lisesi öğrencileri ve çıraklar) ve/veya mesleki eğitim veren kurumlardan yeni mezun olanlar (mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde) Program ülkelerindeki mesleki eğitim veren kurumlarda veya işletmelerde aşağıdaki iki faaliyetten birini gerçekleştirebilirler.

-Kısa süreli staj hareketliliği (2 haftadan (en az 10 iş günü) 3 aya kadar)
-Uzun süreli staj hareketliliği – ErasmusPro (3 aydan 12 aya kadar)

Bu hareketlilik faaliyetleri bir işletmede veya ilgili bir kuruluşta sadece bir işe yerleşme şeklinde veya mesleki eğitim veren bir kurumda olmak üzere okul temelli öğrenme ile etkin bir iş temelli öğrenmeyi (işe yerleşme) birleştiren nitelikteki bir faaliyete katılma şeklinde olmalıdır. Uzun süreli (3 ay – 12 ay) hareketliliklerde (ErasmusPro) mesleki eğitim veren bir kurum ev sahibi olabilir. Ancak bu durumda, yurtdışı faaliyet açıkça iş temelli bir öğrenme olmalı ve genellikle de bir işletmede işe yerleşme şeklinde olmalıdır.

Personelin hareketliliği:

Mesleki eğitimden sorumlu personel ise, Program ülkelerinde iki tür faaliyet gerçekleştirebilir:

-Yurtdışında öğretmenlik veya eğitmenlik,
-Yurtdışında personel eğitimi

Mesleki eğitim personeli yurtdışında kurs veya seminer faaliyetine katılamaz veya yurtdışı faaliyeti çalışma ziyaretleri şeklinde gerçekleştiremez.

KATILIMCI SAYISI

Yurtdışı ev sahibi kurumun kapasitesi, faaliyetin türü, ülke ve akış sayıları vb. hususlar dikkate alınarak proje katılımcı sayısının gerçekçi ve makul düzeyde tutulmasına dikkat edilmelidir. Bu hususlar göz önünde bulundurulmadan ve gerekçelendirilmeden belirlenmiş katılımcı sayıları projenin, içerik değerlendirmesi sırasında düşük puan almasına sebep olabilecektir. Öğreniciler Türkiye’de bir firmaya staj için yerleştirilirken nasıl işyerinin kapasitesi dikkate alınıyorsa aynı şekilde yurtdışındaki firmanın da kapasitesi dikkate alınmalı ve işletme başına düşen katılımcı sayısının gerçekçi ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir.

PROJEDE YER ALABİLECEK KURUMLAR

Mesleki eğitim hareketlilik projelerinde başvuran, gönderen, ev sahibi ve aracı kurum olmak üzere başvuru formunun ilgili tablolarına kaydedilebilecek dört çeşit kurum türü bulunmaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren ve gönderen kurum olan bir mesleki eğitim kurumu ile başka bir Program ülkesinden ev sahibi kurum olmak üzere en az iki kurumun projede yer alması asgari şarttır. Bu durumda gönderen kurum, aynı zamanda başvuru sahibi olan ve kayıtlı öğrenci ve çıraklarına mesleki eğitim veren kurumdur. Başvuru formunda ilgili tablolara bilgileri kaydedilecek ev sahibi kurumun da ya bir işletme veya bir mesleki eğitim kurumu olma zorunluğu bulunmaktadır.

Üniversiteler Mesleki Eğitim Hareketlilik projelerinde yurtiçi veya yurtdışı ortak olamazlar.

Tüzel kişiliği haiz olmayan gerçek kişiler ve okulöncesi, ilkokul, ortaokul, genel lise düzeyindeki eğitim kurumları mesleki eğitim vermeyen kurumlar ile kendi öğrencilerine ve çıraklarına mesleki eğitim vermeyen kurumlar katılımcı gönderen kurum olamazlar.

ULUSAL HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU

Ulusal hareketlilik konsorsiyumu, başvuran kurumun koordinatörlüğünde Türkiye’den en az üç adet mesleki eğitim veren kurumun gönderen kurum olarak projede yer alması şeklinde oluşan bir yapıdır. Mesleki eğitim veren kurumlar tek başına veya ulusal konsorsiyum halinde başvuru yapabilir. İki başvuru türü arasında herhangi bir öncelik söz konusu değildir.

Birden fazla ulusal kurumun projeye dahil olması halinde, ulusal konsorsiyum kuralı geçerli olup, bu projelerde en az üç mesleki eğitim kurumunun gönderen ortak olarak yer alması şartı aranacak ve projenin söz konusu şartı sağlamaması durumunda uygunluk aşamasında elenecektir.

Ulusal hareketlilik konsorsiyumlarının amacı, hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesini kolaylaştırmak ve katılımcı gönderecek her bir mesleki eğitim veren kurumun tek başına sunabileceklerine kıyasla faaliyetlerin kalitesi açısından daha fazla katma değer sağlamaktır. Bu nedenle, konsorsiyum üyelerini yukarıdaki hususlar çerçevesinde koordine edebilecek sektör temsilcileri gibi yetkin kurumların konsorsiyum koordinatörlüğünü üstlenmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Program Rehberinde belirtilen ulusal konsorsiyum kurma gerekçesi ve amaçları dikkate alındığında; tek başına başvuru yapabilen ve katılımcı gönderebilen mesleki eğitim kurumlarının, hibe desteği şansını artırmak için benzer kurumları ortak alarak ulusal hareketlilik konsorsiyumu halinde başvuru yapmaları önerilmemektedir.  Bu tür kurumların çabalarını kendi başlarına yapacakları tek bir başvurunun kalitesini artırmak için sarf etmeleri önemle tavsiye edilir.

ARACI KURUM

Program Rehberinde belirtildiği üzere; aracı kurum, katılımcı göndermeyip uzmanlık alanları ile katılımcı gönderen mesleki eğitim kurumlarına, idari prosedürler, uygulamaya yönelik düzenlemeler, staj faaliyetinde çırak veya meslek öğrencilerinin profilleri ile sektördeki işletmelerin ihtiyacını eşleştiren, katılımcıların faaliyet için hazırlanması konularında destek olan ve işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faal bir kurumdur.

Aracı kurum, ulusal hareketlilik konsorsiyumunun bir ortağı ise, bu kuruma ait bilgiler başvuru formunda “Konsorsiyum” başlığı altındaki tablolarda açıkça projenin bir ortağı olarak tanımlanmalı, ilgili bölümlerde kurumun projedeki rolü ve projeye katkısı hakkında bilgi verilmelidir. Aracı kurum, ulusal konsorsiyumun bir ortağı değil ise (yurtdışı işlemleri organize edecek kurumlar gibi), başvuran kurumların bu tür aracı kurumlar ile işbirliği yaparken, haklar ve sorumlulukları resmi olarak belirlemeleri önemle tavsiye edilmektedir.

Yurtdışında ev sahibi kurumu olabilecek kurumlar, proje konusunda faaliyet gösteren işletmeler ile mesleki eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar dışında, yurtdışı işlemleri organize edecek kurumların tek başlarına ev sahibi kurum olarak başvuru formunda yer alması uygun değildir.

EV SAHİBİ KURUMUN (YURTDIŞI ORTAK) PROJEYE DAHİL EDİLMESİ

Başvuru öncesinde, yurtdışı faaliyetin içeriği, katılımcı sayısı, elde edilecek kazanımlar ve bu kazanımların belgelenmesi gibi hususlarda ev sahibi kurumla doğrudan mutabakata varılmalıdır. Planlanan faaliyetler kapsamında yapılacak proje ortaklığının doğası gereği, bu mutabakatın kayıtlı ve belgelenebilecek bir yazışma (e-posta vb.) yoluyla yapılması beklenir.

Başvuru formu doldurulurken, ev sahibi kurumların PIC numaraları kurumun yasal temsilcisinin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Başvuru öncesi kurumsal e-posta adresi üzerinden yurtdışı ortağın yasal temsilcisi ile doğrudan iletişime geçilmeli ve kurumun proje kapsamında katılımcılara ev sahipliği yapmayı kabul etmesi halinde, kurumsal e-posta adresi üzerinden gönderilen PIC numarası, kurum bilgileri ve projedeki görevleri başvuru formunda belirtilmelidir. Doğrudan yurtdışı ortağın kurumsal e-posta adresinden ve kurum yasal temsilcisinden alınmayan veya üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla alınan e-postalara itibar edilmemelidir. Ortaklığın oluşturulması kapsamında yapılan yazışmalar başvuru formuna eklenebilir.

Başvuran kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanan ve başvuru formunun bir parçasını oluşturan Doğruluk Beyanı ile katılımcı sayısı, yurtdışı faaliyet içeriği vb. konularda yurtdışı ortakla mutabakata varıldığı beyan edilmekte ve yurtdışı faaliyetin başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanacağı taahhüt edilmektedir. Başvuru formları, içeriğinde ve eklerinde belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirildiğinden, başvuru öncesinde ortaklığın kurulmamış olması gibi Doğruluk Beyanına aykırı durumların tespiti halinde, Başkanlığımız tarafından başvurunun reddi, projenin iptali, hibenin iadesi vb. tedbirler uygulanabilecektir.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız